සහතික

ක්රිස්තු වර්ෂ
SGS ආයතනය-2
රහස භාවය
iso9001 2008-2
iso9001 2008

වාසි

අපි stationney නිෂ්පාදකයෙක් අත්දැකීම් 8 කට වඩා වැඩි කාලයක් ඇති

තත්ත්ව

එක වහලක් විසඳුම: නිර්මාණය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, ප්රවාහනය කිරීම සහ ස්ථාපනය

සහකරු

අපගේ නිෂ්පාදන ලොව පුරා අලෙවි කරනු ඇත.

අත්දැකීමක්

අපගේ නිෂ්පාදන පුළුල් කාර්යාලය, පාසල් හා වෙනත් කර්මාන්ත තුළ භාවිතා වේ.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!